WE         MAKE          PARTNERS          RICH

WE         MAKE          PARTNERS          RICH             카페 S

S.T벤더 인큐베이팅 절차

시스템체크1

기본내용(by 미팅 or 메일)

시스템체크2

Track Record(by 실제 운용계좌)

목표설정

Return▲, Risk▼, 운용규모▲, 투자자문사/자산운용사 설립 등
Return▲, Risk▼, 운용규모▲,
투자자문사/자산운용사 설립 등

실전테스트

실전계좌 기준(by 당사 및 관계자 계좌)

운용진단

월별 체크 및 정산

노하우 전수

ST벤더를 위한 시스템 업그레이드 지원

정식계약

운용파트너쉽 계약(by 힌트지수 3배 이상)